خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

لیست كامل خطا های ارتباط با اينترنت از طريق مودم و یا سایر اتصالات و تنظیمات

  سلام در اين پست، شما می توانيد خطاهای ارتباط با اينترنت از شماره 600 الی 800 را مشاهده نمایید و مشكلاتتان را در ارتباط با اتصال به اينترنت برطرف كنيد.
  600= اگرسيستم در حال شماره گيرى باشد و دوباره شماره گيری نماييد،اين خطا نمايش داده میشود.
  601= راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
  602= Port هم اكنون باز مى باشد.براى بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازی نمود.
  603= بافر شماره گيری بيش از حد كوچك است.
  604= اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
  605= نمی تواند اطلاعات Port را تعيين كند.
  606= Port شناسايی نمی شود.
  607= ثبت وقايع مربوط به مودم، بی اعتبار می باشد.
  608= راه انداز مودم نصب نشده است.
  609= نوع راه انداز مودم شناسايی نشده است.
  610= بافر ندارد.
  611= اطلاعات مسير يابی،غير قابل دسترس می باشد.
  612= مسير درست را نمی تواند پيدا نمايد.
  613= فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است.
  614= سرريزی بافر.
  615= Port پيدا نشده است.
  616= يك درخواست ناهمزمان در جريان می باشد.
  617= Port يا دستگاه هم اكنون قطع می باشد.
  618= Port باز نمی شود. (وقتى رخ می دهد كه يك برنامه از Port استفاده می كند).
  619= Port قطع می باشد. (وقتى رخ می دهد كه يك برنامه از Port استفاده می كند).
  620= هيچ نقطه پايانی وجود ندارد.
  621= نمی تواند فايل دفتر راهنمای تلفن را باز نمايد.
  622= فايل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نمايد.
  623= نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بيابد.
  624= نمی توان روى فايل دفتر راهنمای تلفن نوشت
  625= اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود.
  626= رشته را نمی تواند بارگذاری كند.
  627= كليد را نمی تواند بيابد.
  628= Port قطع شد.
   629= Port بوسيله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
  630= Port به دليل از كارافتادگی سخت افزار، قطع می شود.
  631= Port توسط كاربر قطع شد.
  632= اندازه ساختار داده، اشتباه می باشد.
  633= Port هم اینک مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پيكر بندی نشده است. (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است).
  634= نمی تواند كامپيوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نمايد.
  635= خطا مشخص نشده است.
  636= دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است.
  637= رشته (string) نمی تواند تغيير يابد.
  638= زمان درخواست به پايان رسيده است.
  639= شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست.
  640= خطای NetBIOS رخ داده است.
  641= سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نياز براى پشتيبانی سرويس گيرنده را بدهد.
  642= يكی از اسامی NetBIOS شما، هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت می گردد. (دو كامپيوتر میخواهند با يك اسم وارد شوند).
  643= Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد.
  644= شما pop us پیغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد.
  645= Authentication داخلی اشكال پيدا كرده است.
  646= حساب در اين موقع روز امكان log on وجود ندارد.
  647= حساب قطع می باشد.
  648= اعتبار password تمام شده است.
  649= حساب اجازه Remote Access را (دستيابی راه دور) را ندارد. به عبارتی دیگر، به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است.
  650= سرور Remote Access (دستيابی راه دور) پاسخ نمی دهد.
  651= مودم شما (يا ساير دستگاههای اتصال دهنده) خطايی را گزارش كرده است. (خطا از طرف مودم بوده است).
  652= پاسخ نا مشخصی از دستگاه دريافت می گردد.
  653= Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل INF موجود نمیباشد.
  654= يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت INF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره می نمايد.
  655= دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل INF دستگاه مشاهده نمیشود.
  656= دستورالعمل،ماكرو، (default off) در فايل INF دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخص میباشد.
  657= فايل INF دستگاه نمی تواند باز شود.
  658= اسم دستگاه در فايل INF دستگاه يا در فايل INI رسانه بيش از حد طولانی می باشد.
  659= فايل INI رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره می نمايد.
  660= فايل INI رسانه برای اين فرمان پاسخی را ندارد.
  661= فايل INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
  662= تلاش برای قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل INF صورت نگرفته است.
  663= فايل INI رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره می نمايد.
  664= نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
  665= Portبرای RemoteAccess(دستيابی راه دور)پيكربندی نشده است.
  666=مودم شما (يا ساير دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند.
  667= فايل INI رسانه را نمی تواند بخواند.
  668= اتصال از بين رفته است.
  669= پارامتر به كار برده شده در فايل INI رسانه بی اعتبار می باشد.
  670= نمی تواند نام بخش را از روی فايل INI رسانه بخواند.
  671= نمی تواند نوع دستگاه را از روی فايل INI رسانه بخواند.
  672= نمی تواند نام دستگاه را از روی فايل INI رسانه بخواند.
  673= نمی تواند كاربر را از روی فايل INI رسانه بخواند.
  674= نمی تواندبيشترين حد اتصال BPS را ازروی فايل INI رسانه بخواند.
  675= نمی تواندبيشترين حد BPS حامل را ازروی فايل INI رسانه بخواند.
  676= خط اشغال می باشد.
  677= شخص به جاى مودم پاسخ می دهد.
  678= پاسخی وجود ندارد.
  679= نمی تواند عامل را پيدا نمايد.
  680= خط تلفن وصل نيست.
  681= يك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود.
  682= Writing section name دچار مشكل می باشد.
  683= Writing device type با مشكل روبرو شده است .
  684writing device name =684 با مشكل روبرو می باشد.
  ]685= Writing max connect bps مشكل دارد.
  686= Writing max carrier BPS دچار مشكل می باشد.
  687= Writing usage با مشكل مواجه است.
  688= Writing default off دچار مشكل می باشد.
  689= Reading default off با مشكل مواجه است.
  690= فايل INI خالی ست.
  691= دسترسی صورت نمی پذيرد، زيرا نام و كلمه عبور روی دامين، بی اعتبار می باشد.
  692= سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده،از كار افتاده است.
  693= Binary macro با مشكل مواجه می باشد.
  694= خطای DCB يافت نشد.
  695= ماشين های گفتگو آماده نيستند.
  696= راه اندازی ماشين های گفتگو با مشكل روبرو می باشد.
  697= Partial response looping با مشكل روبرو می باشد.
  698= پاسخ نام كليدی در فايل INF دستگاه، در فرمت مورد نظر، نمیباشد.
  699= پاسخ دستگاه باعث سر ريزی بافر شده است.
  700= فرمان متصل به فايل INF دستگاه، بيش از حد طولانی می باشد.
  701=دستگاه به يك ميزان BPS پشتيبانی نشده توسط گرداننده com تغيير می يابد.
  702= پاسخ دستگاه دريافت می گردد،زمانی كه هيچكس انتظار ندارد.
  703= در فعاليت كنونی مشكلی ايجاد شده است.
  704= شماره اشتباه callback.
  705= مشكل invalid auth state.
  706= Invalid auth state دچار مشكل می باشد.
  707= علامت خطاياب: x25
  708= اعتبار حساب تمام شده است.
  709= تغيير پسورد روی دامين با مشكل روبرو می باشد.
  710= در زمان ارتباط با مودم شما،خطاهای سری يش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
  711= Rasman initialization صورت نمیگيرد.گزارش عملكرد راچك كنيد.
  712= درگاه Biplex در حال اجرا می باشد. چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد.
  713= مسيرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد.
  714= كانال های ISDN كافی براى ايجاد تماس تلفنی در دسترس نمیباشند.
  715= به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن، خطاهای فراوانی رخ می دهد.
  716= پيكر بندی remote access IP غير قابل استفاده می باشد.
  717= آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد.
  718= مهلت بر قراری تماس PPP پايان پذيرفته است.
  719= PPP توسط دستگاه راه دور پايان می يابد.
  720= پروتكل های كنترل ppp پيكر بندی نشده اند.
  721= همتای PPP پاسخ نمی دهد.
  722= بسته PPP بی اعتبار می باشد.
  723= شماره تلفن ازجمله پيشوند و پسوند،بيش ازحدطولانی می باشد.
  724= پروتكل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial –out نمايد،زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX می باشد.
  725= IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود،زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است.
  726= پروتكل IPX نمی تواند براى dial – out، روی بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود.
  727= نمی توان به فايل TCPCFG.DLL دست يافت.
  728= نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كند.
  729= SLIP استفاده نمی شود،مگر اينكه پروتكل IP نصب شود.
  730= ثبت كامپيوتر كامل نمی باشد.
  731= پروتكل پيكر بندی نمی شود.
  732= توافق بين PPP صورت نگرفته است.
  733= پروتكل كنترل PPP برای پروتكل اين شبكه،درسرورموجود نمیباشد.
  734= پروتكل كنترل لينك PPP خاتمه يافته است.
  735= آدرس مورد نياز توسط سرور رد می شود.
  736= كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف می نمايد.
  737= نقطه برگشت (LOOPBACK DETECTED) شناسايی شد.
  738= سرور آدرس را مشخص نمی كند.
  739= سرور راه دور،نمیتواند از پسورد ENCRYPTED ويندوز NT استفاده نمايد.
  740= دستگاه های TAPI كه برای remote access پيكر بندی می گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند.
  741= كامپيوتر محلی از encryption پشتيبانی نمی نمايد.
  742= سرور راه دور از encryption پشتيبانی نمی نمايد.
  743= سرور راه دور به encryption نياز دارد.
  744= نمی تواند شماره شبكه IPX را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.گزارش وقايع را باز بينی نماييد.
  745= يك فايل مهم و ضروری آسيب ديده است. Dial – up networking را مجددا نصب نماييد.
  751= شماره callback شامل يك كاراكتر بی اعتبار می باشد. كاراكترهای زير فقط مجاز دانسته میشوند: Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9. (صفر تا نه).
  752= در زمان پردازش script يك خطای نحوی صورت می گيرد.
  753= اتصال نمی تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلی ايجاد شده است.
  754= سيستم قادر به يافتن bundle چند انصالی نمی باشد.
  755= سيستم قادر به اجرای شماره گيری خودكار نمی باشد،زيرا اين ورودی يك شماره گير عادی را دارد.
  756= اين اتصال هم اكنون در شماره گيری می باشد.
  757= خدمات دستيابی راه دور خود به خود آغاز نمی شوند.اطلا عات بيشتری در گزارش وقايع در اختيار شما قرار می گيرد.
  758= اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روی اين اتصال ميسر می گردد.
  760= در زمان فراهم آوری امكانات مسيريابی ، اين خطا رخ می دهد.
  761= در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت برای اين اتصال اين خطا ايجاد می گردد.
  763= اشتراك اتصال اينترنت فعال نمی باشد . دو اتصال LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالی  كه با اين LANها مشترك شده است وجود دارد.
  764= دستگاه كارت خوان smartcard نصب نيست.
  765= اشتراك اتصال اينترنت ميسرنمیباشد.اتصال LAN باآدرس IP درحال حاضرپيكربندی میشودكه برای آدرس گذاری اتوماتيك IP موردنياز میباشد.
  766= سيستم نمی تواند هيچ گواهی ای را بيابد.
  767= اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمی گردد.اتصال LAN بر روی شبكه شخصی انتخاب می گردد كه بيش از يك آدرس IP را پيكر بندی كرده است. اتصال LANرا با يك آدرسIP مجزا ، مجددا پيكر بندی نماييد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت صورت گيرد.
  768= به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمی پذيرد.
  769= مقصد مشخصی قابل دست يابی نمی باشد.
  770= دستگاه راه دور تلاش برای ايجاد اتصال را نمی پذيرد.
  771= اقدامات اتصال صورت نمی گيرد زيرا شبكه اشغال می باشد.
  772= سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاری ندارد.
  773= امكان ايجاد اتصال موثرنمیباشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است.
  774= به دليل از كار افتارگی موقت، اتصال صورت نمی گيرد.
  775= مكالمه تلفنی توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد.
  776=مكالمه تلفنی نمی تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگی را حفظ نمايد.
  777= اتصال صورت نمی گيرد زيرا مودم (يا ساير وسايل ارتباط دهنده) روی كامپيوتر راه دور دچار مشكل می باشند.
  778= تاييد هويت سرور غير ممكن می باشد.
  779= برای برقراری dial–out اين اتصال بايداز smartcard استفاده نماييد.
  780= عمل انجام شده برای اين اتصال، بی اعتبار می باشد.
  781= تلاش برای رمز گذاری (encryption) صورت نمی گيرد زيرا گواهی معتبری يافت نمی گردد.
  782= ترجمه آدرس شبكه (NAT) در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابی نصب می گردد و بايد قبل از اينكه اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود.
  783= اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمی باشد. اتصال LAN كه به عنوان شبكه شخصی انتخاب میگردد،يافراهم نمی شود و يا از شبكه قطع می باشد.لطفاً قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت از اتصال آداپتور LAN مطمئن شويد.
  784= در حالی كه اين اتصال را در زمان log on استفاده می كنيد شما نمی توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال برای استفاده از نام كاربری پيكربندى شده است كه متفاوت از نام كاربرِ روی smartcard می باشد. چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on استفاده نماييد بايد برا  استفاده از (username) روی كارت smart آنرا پيكربندى كنيد.
  785= در صورت استفاده از اين اتصال در زمان log on شما نمی توانيد شماره گيری نماييد،زيرا برای استفاده از يك smartcard پيكر بندی نشده است. چنانچه بخواهيد آنرا در زمان log on به كار ببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح و آماده نماييد به طوری كه smartcard استفاده نمايد.
  786= مبادرت به اتصال L2TP صورت نمیپذيرد،زيرا هيچ گواهينامه معتبری برای تصديق (authentication) امنيت روی كامپيوتر شما وجود ندارد.
  787= اتصال L2TP غير ممكن است،زيرا لايه امنيتی نمی تواند كامپيوتر راه دور را authentication نمايد.
  788= تلاش برای ايجاد اتصال L2TP بی نتيجه می باشد،زيرا لايه امنيتی نمی تواند پارامترهای سازگار با كامپيوتر راه دور را فراهم نمايد.
  789= تلاش براى اتصال L2TP فراهم نمی گردد،زيرا لايه امنيتی با يك خطای پردازشی در طول سازگاری با كامپيوتر راه دور مواجه است.
  790= تلاش برای اتصال L2TP صورت نمی گيرد،زيرا تأييد گواهينامه بر روی كامپيوتر راه دور ميسر نمیباشد.
  791= اتصال L2TP ميسر نمی باشد، زيرا خط مشی امنيتی (security policy) براى اتصال يافت نمیشود.
  792= اتصال L2TP صورت نمی گيرد،زيرا زمان توافق امنيتی به پايان رسيده است.
  793= اتصال L2TP ميسر نمی گردد،زيرا اين خطا رخ می دهد،در حالی كه در مورد امنيت به توافق میرسند.
  794= ويژگی RADIUS ا ين كاربر PPP نمی باشد.
  795= ويژگی RADIUS نوع تونلی برای اين كاربر،نادرست می باشد.
  796= ويژگی RADIUS نوع خدمات برای اين كار،نه قالب بندی می شود و نه callback قالب بندی میشود.
  797= مودم پيدا نشد. 798= گواهينامه ای شناسايی نمی شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفا

  این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : اتصال ,تواند ,فايل ,دستگاه ,port ,نمايد ,اتصال اينترنت ,اشتراك اتصال ,پيكر بندی ,اتصال l2tp ,remote access ,اشتراك اتصال اينترنت ,اينكه اشتراك اتصال ,برای ايجاد اتصال ,دستگاههای اتصال دهنده ,
  لیست كامل خطا های ارتباط با اينترنت از طريق مودم و یا سایر اتصالات و تنظیمات

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر